PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 1 • str. 186-196

ŠIKANOZNO VRŠENJE PRAVA, DISKRIMINACIJA I ZLOSTAVLJANJE NA RADU – ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA

Jezik rada: Srpski

Dr Mario Reljanović
Istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Aleksandra K. Petrović
Student doktorskih studija, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

..

Pravni zapisi, br. 1/2011, str. 186-196

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101186R

KLJUČNE REČI
diskriminacija na radu; zlostavljanje na radu; šikanozno vršenje prava; radni spor; krivični postupak; sudska praksa

APSTRAKT
Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu predstavljaju novinu u pravnom sistemu Srbije. Pred sudovima je veliki zadatak izgradnje adekvatne prakse primene ovih propisa, otuda je važno razgraničiti tri pojma koja su slična ali se nikako ne mogu poistovetiti, posebno kada je reč o zaštiti prava zaposlenog, odnosno radno angažovanog lica: šikanozno vršenje prava koje se upravo temelji na sudskoj praksi, diskriminacija na radu i zlostavljanje na radu. Ovo pitanje postaje još važnije kada se ima u vidu da se jedan broj teoretičara ne trudi da ove institute razlikuje; usvajanje njihovih pojednostavljenih i pogrešnih tumačenja u praktičnoj primeni moglo bi da dovede do konfuzije i otežavanja položaja žrtve diskriminacije ili zlostavljanja na radu, koja traži zaštitu svojih prava pred sudom ili u drugom zakonom predviđenom postupku.