PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 1 • str. 22-35

ODNOS ZAKONSKOG I PRECEDENTNOG PRAVA U ENGLESKOJ – NEKA PITANJA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Vranjanac Dušan
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: medonja@yubc.net

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2012, str. 22-35

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1201022V

KLJUČNE REČI
zakon; precedent; kontrola zakona; suverenost parlamenta; tumačenje zakona

APSTRAKT
Rad analizira neka pitanja odnosa zakonskog i precedentnog prava u Engleskoj. Posebno su obrađena pitanja uticaja sudske vlasti na oblikovanje zakona. Analizirana su posebno sledeća pitanja: da li sudovi mogu da kontrolišu zakone, uloga sudova u tumačenju zakona i da li sudovi mogu da odbiju da primene zakon ako on ne ispunjava određene proceduralne uslove.