PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 2 • str. 534-572

SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I SUDA U OBITELJSKIM SUDSKIM POSTUPCIMA NOVO HRVATSKO OBITELJSKOPRAVNO UREĐENJE

Jezik rada: Hrvatski

Doc. dr sc. Aras-Kramar Slađana
Docentkinja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
e-mail: saras@pravo.hr

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2014, str. 534-572

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-6837

KLJUČNE REČI
centar za socijalnu skrb; sud; stranka; umješač; zastupnik; dijete; postupak; posredovanje; obvezno savjetovanje; obiteljska medijacija

APSTRAKT
Cilj rada je analizirati nadležnost te procesne uloge centra za socijalnu skrb u ostvarivanju obiteljskopravne zaštite djece prema novom Obiteljskom zakonu Republike Hrvatske iz 2014. (u daljnjem tekstu: ObZRH 2014). Najprije se razmatraju uloge centra za socijalnu skrb kao stranke obiteljskih sudskih postupaka. Potom slijedi analiza odredaba ObZRH-a 2014 o centru za socijalnu skrb kao (privremenom) zakonskom zastupniku djeteta te pomoćnom tijelu suda. Prilikom razmatranja položaja centra za socijalnu skrb kao pomoćnog tijela suda posebno se uzima u obzir položaj djeteta u obiteljskim sudskim postupcima prema novom hrvatskom obiteljskopravnom uređenju. U posebnom, šestom dijelu rada raspravljaju se metode sporazumnog rješavanja obiteljskopravnih sporova prema novom ObZRH-u 2014, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija, te uloge centra za socijalnu skrb u njihovom provođenju. U zaključnom dijelu rada autorica je naznačila sažetak rezultata istraživanja te određene projekcije de lege ferenda o suradnji centra za socijalnu skrb i suda, kao i nadležnosti te procesnim ulogama centra, u cilju pragmatičnog uređenja postupaka u obiteljskim stvarima u kojima sudjeluju djeca te, posljedično, bolje supstancijalnoprocesne zaštite dobrobiti djeteta.