PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 2 • str. 284-311

MEĐUNARODNI PRAVNI PROBLEM ORUŽANOG SUPROTSTAVLJANJA TERORISTIČKOJ GRUPACIJI ,,ISLAMSKA DRŽAVA” U SIRIJI

Jezik rada: Srpski

Mr Miroslav Stevanović
Savetnik, Bezbednosno-informativna agencija Republike Srbije
email: mstvnv297@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2015, str. 284-311

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-10024

KLJUČNE REČI
međunarodni terorizam, represivni režim, odgovornost za zaštitu, samoodbrana, humanitarna intervencija, kolektivna bezbednost.

APSTRAKT
Cilj članka je analiza funkcionisanja sistema kolektivne bezbednosti na primeru oružane akcije koalicije protiv „Islamske države u Iraku i Siriji” (ISIS) na teritoriji Sirije. U analizi se polazi od pretpostavki da terorizam ne predstavlja suo  ipso  pravni  osnov  za  primenu  sile  prema  međunarodno  priznatoj  državi i da nezakonita upotreba sile protiv države predstavlja terorizam u materijalnom smislu.  Navedeno  polazište  iziskuje  operacionalno  određenje  međunarodnog  terorizma i  prirode  ISIS-a,  kao  nosioca  terorizma  i  represivne  vladavine.  Međunarodno suočavanje sa pretnjom koju predstavlja ISIS podvrgnuto je analizi sa aspekta saobraznosti prakse oružanih akcija koalicije protiv ISIS-a sa međunarodno-pravnim okvirom. Dobijeni rezultati pokazuju da se primenom sile, mimo Saveta bezbednosti UN, ISIS faktički prihvata kao entitet izvan postojećih država. Nelegalna primena sile protiv suverenih država, makar iz legitimnih motiva, podriva sistem kolektivne bezbednosti UN i može dovesti do odgovornosti za humanitarne posledice.