PRAVNI ZAPISI • Godina VII • br. 2 • str. 324-338

PROSTITUCIJA U UPOREDNOM PRAVU I PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Jezik rada: Srpski

Dragana Pejović
Advokatkinja i doktorantkinja, Centar za rodne studije, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI), Univerzitet u Novom Sadu
e-mail: adv.dragana.pejovic@gmail.com

.

Pravni zapisi, br. 2/2016, str. 324-338

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-12260

KLJUČNE REČI
međunarodni dokumenti, prostitucija, Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije, zakonsko regulisanje prostitucije, žene u prostituciji

APSTRAKT
U 2016. godini stupio je na snagu Zakon o javnom redu i miru koji je do- neo novinu kada je u pitanju regulisanje prostitucije u Republici Srbiji. Pored osoba koje se odaju prostituciji, a koje su najčešće žene, osoba koje ustupaju prostorije radi prostitucije, ovim zakonom propisuje se i prekršajno sankcionisanje korisnika usluga prostitucije. Predmet analize u ovom radu je zakonsko regulisanje prostitucije u Republici Srbiji. Normativnom metodom analiziraće se odredbe Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije kojima se reguliše prostitucija, kao i odredbe među- narodnih dokumenata koji su relevantni kada je u pitanju regulisanje prostitucije. Glavni cilj istraživanja je da se ustanovi da li je Republika Srbija regulisala prostituciju u skladu sa međunarodnim dokumentima i aktuelnim modelima zakonskog regulisanja prostitucije u državama članicama EU. Rezultati istraživanja pokazuju da je u Republici Srbiji još uvek na snazi prohibicionistički model čije represivne mere najviše pogađaju žene koje se bave prostitucijom. Rezultati na polju suzbijanja prostitucije mogu se postići jedino izmenom postojećeg modela tako što će mere protiv prostitucije biti uperene ka korisnicima seksualnih usluga.