PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 1 • str. 62-90

ODGOVORNO ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE (RRI) U MAĐARSKOJ: ZAPADNI MODEL, ISTOČNI NELIBERALNI REŽIM I SLUČAJ ODLOŽENE INSTITUCIONALNE ADAPTACIJE

Jezik rada: Engleski

Dr Márton Varju
Viši naučni saradnik, Eötvös Lóránd istraživački institut (ELKH), Centar za društvene nauke, Budimpešta
Istraživač, Centar za etiku i pravo u biomedicini, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta/Beč
e-mail: varju.marton@tk.hu                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 62-90

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-31393

KLJUČNE REČI
RRI, odgovorno istraživanje i inovacije, sistemi istraživanja i inovacija, institucionalna adaptacija, neliberalna demokratija, neoveberijanska država, Mađarska

APSTRAKT
Odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) predstavljaju način upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama (RDI) koji se razvio prvenstveno u evropskim državama sa tradicijom i/ili kulturom zajedničkog i savetodavnog upravljanja tehnologijom. Pretpostavlja postojanje otvorenih, transparentnih i pristupačnih procesa donošenja politika i kulture odgovornosti u vladinom i u privatnom domenu. U Mađarskoj, gde bi RDI trebalo da bude ključ ekonomske konkurentnosti, RRI nikada nije zaživeo. Proučavanjem regulative mađarskog RDI sistema, postaje jasno da postoji značajan stepen institucionalne nepodudarnosti sa rešenjima koja RRI promoviše. Štaviše, vladajuća većina i trenutni model kreiranja politike i upravljanja sprečavaju ili namerno isključuju primenu RRI-ja.