PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 1 • str. 146-183

ŠTA ČINI SISTEM KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE  INTEGRITETA TRŽIŠTA KAPITALA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA EFIKASNIM? BLANKETNA KRIVIČNA DELA PROTIV INTEGRITETA TRŽIŠTA KAPITALA I SISTEM KRIVIČNOG GONJENJA

Jezik rada: Engleski

Prof. dr Tibor Tajti (Thaythy)
Redovni profesor, šef katedre za Međunarodno poslovno pravo, Centralnoevropski univerzitet, Beč
e-mail: tajtit@ceu.edu                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 146-183

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-30658

KLJUČNE REČI
tržišta kapitala, blanketna krivična dela protiv tržišta kapitala, dokazivanje mens rea, posredni dokazi, nulla crimen sine lege

APSTRAKT
Članak istražuje ključne faktore koji čine krivičnopravnu zaštitu tržišta kapitala Sjedinjenih Američkih Država (SAD) efikasnom, imajući u vidu da je ta zaštita integralni deo tržišta kapitala i regulatornog sistema hartija od vrednosti. U članku se analiziraju uloga i karakteristike blanketnih krivičnih dela protiv tržišta kapitala predviđena u saveznim zakonima o tržištu kapitala, kao i njihova povezanost sa opštim krivičnim delima. Osim toga, predmet analize su i bliska saradnja Komisije za berzu hartija od vrednosti (SEC) i tužilaštava, važeći standardi u pogledu postupka dokazivanja, kao i osnovne ideje koje čine suštinu zakona o tržištu kapitala. Bogato američko iskustvo trebalo bi da bude poučno ne samo državama članicama Evropske unije (EU) koje teže da podstaknu dalji razvoj već razvijenijih tržišta kapitala, nego i onim državama koje nastoje da pristupe EU (npr. Srbija) ili da razviju tržište kapitala, što nije moguće postići bez efikasnog gonjenja krivičnih dela protiv tržišta kapitala.