PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 1 • str. 184-213

PREDUGOVORNA OBAVEZA PRIJAVE OKOLNOSTI ZNAČAJNIH ZA OCENU RIZIKA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Katarina Ivančević
Redovna profesorka u penziji, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 184-213

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-31897

KLJUČNE REČI
prijava okolnosti, rizik, predugovorna obaveza, osiguranje, kršenje obaveze prijave, sankcije

APSTRAKT
U ovom radu razmatramo pitanja vezana za predugovornu obavezu ugovarača osiguranja da prijavi osiguravaču okolnosti značajne za ocenu rizika. Cilj rada je da se uporede odredbe ZOO-a, predlozi za izmene u srpskom pravu iz Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije sa rešenjima iz uporednog prava i odredbama Načela evropskog ugovornog prava osiguranja (PEICL). Analiza je pokazala da je potrebno osavremeniti rešenja iz ZOO-a i da su izmene koje su predložene, u pogledu posebnih pravila u vezi sa obavezom prijave okolnosti značajnih za ocenu rizika osiguravaču, dobrim delom usklađena sa savremenim rešenjima iz uporednog prava i odredbama PEICL-a. Autor ukazuje da se predložena rešenja mogu dopuniti i poboljšati.