PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 1 • str. 234-260

DISKRIMINACIJA I IDENTITET ROMA U SRBIJI

Jezik rada: Engleski

Dr Goran Bašić
Naučni savetnik, direktor, Institut društvenih nauka, Beograd
e-mail: basicgoran11@gmail.com

Ivana Stjelja
Naučna saradnica, Institut društvenih nauka, Beograd
Doktorantkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: ivana.stjelja@gmail.com

                          .

Pravni zapisi, br. 1/2021, str. 234-260

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-31983

KLJUČNE REČI
Romi, diskriminacija, antiromizam, socijalna inkluzija

APSTRAKT
Rad je napisan na osnovu savremene pravne, sociološke i antropološke literature o problemima diskriminacije i integracije Roma i na osnovu podataka iz dva istraživanja koja smo sproveli u 2020. godini: „Istraživanje socijalnih odnosa etničkih zajednica u Srbiji“ (Institut društvenih nauka) i “Roma Equality through Increased Legal Access” (Minority Rights Group). Rezultati prvog istraživanja su zasnovani na podacima prikupljenim kvantitativnim metodama (nacionalni internet uzorak i terensko istraživanje), a podaci iz drugog istraživanja su prikupljeni kvalitativnim metodama, odnosno u razgovorima sa 42 sagovornice i 17 sagovornika na osam fokus grupa. Dovođenjem u vezu empirijskih podataka o diskriminaciji građana romske nacionalnosti sa pravnim sistemom koji bi trebalo da suzbija i postepeno elimiše svaki oblik diskriminacije ukazuje se na dubinu socijalne dimenzije ovog fenomena, ali i na nedorečenosti i slabosti samog sistema.