PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 76-92

DUGOTRAJNI POSTKOVID SIMPTOM: VREME ZA REFORMU FISKALNIH PRAVILA EU?

Jezik rada: Engleski

Mihailo Babin
Vanredni profesor, FEFA, Univerzitet Metropolitan, Beograd
e-mail: mbabin@fefa.edu.rs

Iva Ivanov
Asistentkinja, Pravni Fakultet Univerziteta Union u Beogradu,  Beograd
e-mail: iva.ivanov@pravnifakultet.rs

Miloš Erić
Vanredni profesor, FEFA, Univerzitet Metropolitan, Beograd
e-mail: meric@fefa.edu.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 76-92

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37462

KLJUČNE REČI
fiskalna pravila, fiskalna politika, mastrihtski kriterijumi, reforma, EU

APSTRAKT
U radu se istražuje usklađenost fiskalnih pravila EU u periodu 1992– 2020. Fiskalna pravila EU su propisana kao smernice i predstavljaju tipičan primer pristupa mekog prava. Negativan uticaj pristupa mekog prava je vidljiviji nakon perioda ekonomske krize (2008–2009; 2020–2022). Nepoštovanje propisanih limita na nivou budžetskog deficita i javnog duga stvara nestabilnost i razne negativne ekonomske efekte. U radu se ukazuje na to da postojeć a pravila nisu adekvatna funkciji zbog koje su doneta. U radu se ističe da su dizajn i primena pravila loši i da je zapravo Evropska komisija, od koje se očekivalo da bude zastrašujući pas čuvar, u stvari krezubi pas. Cilj rada je da predstavi potencijalne reformske alternative sa ciljem da se doprinese ponovnom uspostavljanju zdravog fiskalnog okvira u EU.