PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 113-128

DOKUMENT U SLUŽBI ZAKLJUČENJA UGOVORA I PRENOSA PRAVA: PREPLITANJE RIMSKE I GRČKE PRAVNE TRADICIJE U VIZANTIJSKOM PRIVATNOM PRAVU

Jezik rada: Engleski

Tamara Ilić
Naučna saradnica, Vizantološki instutut, SANU, Beograd; Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: tamara.matovic@vi.sanu.ac.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 113-128

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37349

KLJUČNE REČI
vizantijsko pravo, antičko grčko pravo, rimsko pravo, pravo svojine, vizantijska diplomatika, traditio ficta

APSTRAKT
Kupoprodajni ugovor, u grčkim dokumentima nazvan πρᾶσις καὶ ἀγορασία, prema svojoj dvostrukoj prirodi, ili samo πρᾶσις, prigodan je za analizu različitih pravnih pitanja. Istražujući vizantijski tipski dokument πρατήριον ἔγγραφον u radu želimo da istražimo prirodu kupoprodajnog ugovora u tom pravnom sistemu. Diplomatičke formule sadrže podatke o saglasnosti volja ugovornih strana, kao i frazu da je dokument sastavljen „radi sigurnosti”, što dovodi u pitanje formalnost tog pravnog posla. U radu je takođe razmatrana uloga dokumenta u sticanju, odnosno prenosu stvarnog prava, s obzirom na to da je sporno da li sastavljanje i predaja dokumenta impliciraju i te radnje. Metodološki pristup podrazumeva jezičko tumačenje klauzula i tipiziranih diplomatičkih formula u dokumentima, kao i odredaba u pravnim zbirkama, koje dopunjuje komparativnoistorijski metod.