PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 129-153

LJUDSКA PRAVA STRANACA KOJIMA JE ODBIJEN ULAZAK I KOJI SU PRITVORENI U TRANZITNOJ ZONI AERODROMA: OD SAGE NOVAКA ĐOКOVIĆA DO ARBITRARNOG PRITVARANJA H. G. D.

Jezik rada: Engleski

Nikola Kovačević
Asistent, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
e-mail: nikola.kovacevic@pravnifakultet.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 129-153

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37665

KLJUČNE REČI
tranzitna zona aerodroma, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, prava osoba lišenih slobode, pritvor, lišenje slobode

APSTRAKT
Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, kao i apsolutno pravo pojedinca da ne bude zlostavljan ili proteran na teritoriju države u kojoj bi se suočio sa takvim rizikom, predstavljaju kamen temeljac zaštite izbeglica i migranata na svim graničnim prelazima. Međutim, bez obzira na migracioni status stranca koji dolazi na granične kontrolne punktove, čitav obim ljudskih prava štiti pojedinca od službenika granične policije koji vrše suverenitet države prilikom kontrolisanja ulaska, boravka ili proterivanja stranaca sa njene teritorije. Ovo neosporno pravo države nije apsolutno i mora se sprovoditi u skladu sa međunarodnim pravom ljudskih prava, ali i međunarodnim izbegličkim pravom. Inspirisan slučajem Novaka Đokovića, ovaj članak se bavi pravnim statusom stranaca kojima je odbijen ulazak na teritoriju određene zemlje i koji su zadržani u tranzitnim zonama aerodroma. Praksa na beogradskom aerodromu služi kao studija slučaja. Status stranaca u tranzitnoj zoni aerodroma „Nikola Tesla” sagledan je iz ugla prava na slobodu i bezbednost ličnosti i standarda koji su proizašli iz prakse Evropskog suda za ljudska prava.