PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 54-75

NENAJAVLJENI UVIĐAJ I (NE)SRAZMERA IZMEĐU OVLAŠĆENJA I OBAVEZA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Jezik rada: Srpski

Boris Begović
Redovni profesor u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: begovic@ius.bg.ac.rs

Nikola Ilić
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: nikola.ilic@ius.bg.ac.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 54-75

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-36688

KLJUČNE REČI
pravo konkurencije, nenajavljeni uviđaj, Komisija za zaštitu konkurencije, pravna sigurnost, primena prava

APSTRAKT
Ukoliko postoji osnovana sumnja da može doći do uklanjanja ili izmene dokaza o povredi prava konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK) ovlašćena je da izvrši uviđaj u prostorijama učesnika na tržištu, bez prethodnog obaveštenja, bez sudskog naloga i bez efektivne ex post sudske kontrole. Takav uviđaj može da poremeti uobičajeno poslovanje učesnika na tržištu i umanji njihovu konkurentnost, što je u suprotnosti sa osnovnim ciljevima prava konkurencije. U radu se analiziraju izvori prava koji se odnose na nenajavljeni uviđaj u pravu konkurencije Evropske unije (EU) i u domaćem pravu, kao i praksa sprovođenja nenajavljenih uviđaja u državama članicama EU i u Srbiji. Na osnovu nalaza u radu, zaključak je da bi u Srbiji, između ostalog, trebalo usvojiti izmene i dopune Zakona o zaštiti konkurencije (ZZK), kao i odgovarajuću uredbu, čime bi bili bliže definisani ovlašćenja i obaveze KZK u vezi sa nenajavljenim uviđajem. Time bi se, kroz ujednačenu primenu prava konkurencije, umanjile razlike u postupanju KZK u istim i sličnim slučajevima, efikasno štitila konkurencija i umanjila pravna nesigurnost za učesnike na tržištu, koja je trenutno značajno veća u poređenju sa državama članicama EU.