PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 154-173

PREJUDICIONO PITANJE KAO SPOREDNI PREDMET UPRAVNOG POSTUPKA

Jezik rada: Srpski

Danilo Stevandić
Pomoćnik načelnika Uprave policije, Direkcija policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
e-mail: stevandic.danilo@gmail.com

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 154-173

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-33879

KLJUČNE REČI
prejudiciono pitanje, prethodno pitanje, incidentalno pitanje, preliminarno pitanje, upravni postupak, upravna stvar, načelo podele vlasti, apsolutna nenadležnost, prekid postupka

APSTRAKT
U ovom radu obrađena je pravna ustanova prejudicionog pitanja u upravnom postupku, sa posebnim osvrtom na nova zakonska rešenja u Republici Srbiji. Posle uvodnih izlaganja o glavnom predmetu i sporednim predmetima upravnog postupka, u drugom delu rada su date osnovne terminološke napomene i određen je pojam prejudicionog pitanja. U trećem delu rada učinjen je kraći osvrt na modele rešavanja prejudicionog pitanja u uporednom pravu, a u četvrtom delu je analizirana ustanova prejudicionog pitanja u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije, upravnoj i sudskoj praksi i pravnoj nauci. Autor zaključuje da prejudiciono pitanje, kao jedno neraspravljeno pravno pitanje izvan nadležnosti postupajućeg organa uprave, predstavlja sporedni predmet upravnog postupka od čijeg rešenja zavisi odluka o glavnom predmetu upravnog postupka (upravnoj stvari). Termin „prethodno pitanje” ne može se smatrati sinonimom pravnog izraza „prejudiciono pitanje”, a termin „incidentalno pitanje” može biti njegov sinonim ako se koristi u užem smislu. Rešenja novog Zakona o opštem upravnom postupku o obaveznom prekidu postupka radi rešenja prejudicionog pitanja doprinela su učvršćivanju načela o podeli vlasti i pravila o apsolutnoj stvarnoj nenadležnosti.