PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 240-260

PERSPEKTIVE RODITELJSTVA ISTOPOLNIH PARTNERA U SRBIJI: IZMEĐU POTREBA I MOGUĆNOSTI

Jezik rada: Srpski

Veljko Vlašković
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
e-mail: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs

Jelena Arsić
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 240-260

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37422

KLJUČNE REČI
istopolna zajednica, istopolni partner, roditeljstvo, dete, najbolji interes deteta

APSTRAKT
U kontekstu aktuelnih težnji da se u Srbiji izradi i usvoji zakon kojim bi se istopolne zajednice konačno regulisale, posebno važno pitanje tiče se dejstva zasnivanja istopolne zajednice na pravni položaj deteta u takvoj zajednici. Nedavno objavljen tekst Nacrta zakona o istopolnim zajednicama nesumnjivo otvara prostor za razmatranje pojedinih rešenja kojima se uređuju prava i obaveze istopolnog partnera roditelja deteta, što je od neposrednog značaja i za ostvarivanje prava deteta u sferi porodičnih odnosa. Polazeći od odredaba sadržanih u ovom tekstu, autori u radu nastoje da sagledaju pravne mogućnosti, kao i ograničenja koja se javljaju povodom regulisanja roditeljskih dužnosti i prava deteta u pogledu istopolnih zajednica u Srbiji. U tim nastojanjima, autori polaze od relevantnog pravnog okvira kojim se uređuju porodični odnosi, te u tom smislu ukazuju i na neka moguća rešenja.