PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 1 • str. 261-284

PRAVO NA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE LGBTIQ OSOBA I IZAZOVI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

Jezik rada: Srpski

Jelena Simić
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd
e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2022, str. 261-284

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-37651

KLJUČNE REČI
biomedicinski potpomognuta oplodnja (BMPO), porodica, roditeljstvo, savremeno društvo, LGBTIQ osobe, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava

APSTRAKT
Masovnost primene postupka biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) i njegova ekspanzija na globalnom nivou doneli su brojne izazove na individualnom i društvenom planu, a sam cilj reproduktivnih tehnologija izašao je iz okvira lečenja neplodnosti. Za LGBTIQ osobe upotreba BMPO-a na prvom mestu pitanje je reproduktivne pravde koja treba da pruži svima, bez razlike, ekonomsku, društvenu i političku moć i resurse da donose zdrave odluke o svojim telima, seksualnosti i reprodukciji za sebe, svoje porodice i svoju zajednicu. Realnost je međutim takva da pristup BMPO-u uživa malobrojna privilegovana grupa, a mnogi medicinski neplodni ne traže BMPO zbog visokih troškova takvog lečenja. Zbog toga razvoj BMPO-a sve više postaje tema preispitivanja i kontroverzi, a sve manje dostignuće koje pomaže životu i zdravlju. Autorka će u ovom radu razmatrati pitanja kada i zašto je pristup BMPO-u postao pitanje prava LGBTIQ osoba, kao i da li pristup BMPO-u zaista može biti ravnopravan za sve imajući u vidu početni koncept dopuštenosti tehnika BMPO-a u pravu? Autorka će se na kraju osvrnuti i na rešenja domaćeg zakonodavca i zaključiti rad pozivom za izmenu zakonskog rešenja koje zabranjuje upotrebu BMPO-a za LGBTIQ pojedince i parove u Srbiji.