PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 126-147

KOLIKO KOŠTA ADVOKATSKI PRIPRAVNIK?
O KARAKTERISTIKAMA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA U ADVOKATSKIM KANCELARIJAMA U SRBIJI

Jezik rada: Engleski

Mila Đorđević
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: mila@ius.bg.ac.rs

Milica Vlajić
Istraživačica pripravnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
e-mail: milica.vlajic3@gmail.com  

 

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 126-147

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-40711

KLJUČNE REČI
advokatska profesija, advokatski pripravnici, mladi, tržište rada

APSTRAKT
Namera rada je da se prikaže položaj advokatskih pripravnika u Srbiji. U prvom delu rada dat je teorijski okvir istraživanja, kao i pregled normativnog položaja advokatskih pripravnika, dok su u drugom delu prikazani metodološki okvir istraživanja i analiza prikupljenih podataka na osnovu odgovora 517 ispitanika. Rezultati istraživanja potvrđuju hipotezu o prenošenju efekata raslojavanja unutar advokatske profesije kao posledice aktuelnih društveno-ekonomskih promena na položaj advokatskih pripravnika, pružajući i uvid u lična iskustva i izazove u vezi sa obavljanjem pripravničkog staža, te navode na preispitivanje pravne regulative kojom su definisani prava i obaveze advokatskih pripravnika.