PRAVNI ZAPISI • Godina XIV • br. 1 • str. 179-215

ZAŠTITA PRAVA NA RAD OSOBA SA INVALIDITETOM: ISKUSTVO KAZAHSTANA IZ UGLA MEĐUNARODNOG PRAVA I PRAVA EU

Jezik rada: Engleski

Asset Adibayev
Doktorand, Državni univerzitet Al-Farabi Kazakh, Kazahstan
e-mail: adbv85@mail.ru

Mart Susi
Profesor, Univerzitet u Talinu, Talin
email: mart.susi@tlu.ee

 

 

                                                                   ..

Pravni zapisi, br. 1/2023, str. 179-215

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1-41081

KLJUČNE REČI
pravo na rad osoba sa invaliditetom, inkluzivno obrazovanje, pravo kao praksa, deklarativnost prava ljudskih prava, međunarodne konvencije, domaće zakonodavstvo

APSTRAKT
Uprkos ratifikaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom od strane većine država, ova kategorija lica se i dalje suočava sa različitim izazovima. Jaz između deklarativne prirode jednakih prava osoba sa invaliditetom i praktične implementacije koncepta jednakosti posebno je evidentan u oblasti mogućnosti zapošljavanja. Iako je većina zemalja, uključujući Kazahstan, prenela ideje o jednakom tretmanu osoba sa invaliditetom u nacionalno zakonodavstvo, situacija je i dalje nezadovoljavajuća, pa se možemo zapitati zašto? To je posebno relevantno u oblasti rada i povezano sa nedovoljnim nadzorom vlade nad načinom na koji privatni akteri na radnom mestu primenjuju pravne principe. Neophodni su specifični domaći efikasni mehanizmi i pravni lekovi, ruku podruku sa međunarodnim nadzorom, kako bi se umanjila neslaganja između onoga na šta su se zemlje obavezale i načina na koji se pridržavaju obaveza zaštite prava osoba sa invaliditetom. Kazahstan treba da dopuni svoju posvećenost ovim pravima nacionalnim akcionim planom.