PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 223-238

NAČELO POMOĆI NEUKOJ STRANCI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Jezik rada: Srpski

Dr Mladen Jeličić
Sudija, Prekršajni suda u Šapcu
e-mail: mladen.jelicic.kaishin@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 223-238

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-19030

KLJUČNE REČI
prekršajni postupak, pomoć neukoj stranci, ravnopravnost stranaka, nepristrasnost suda, rukovođenje prekršajnim postupkom

APSTRAKT
Autor u radu analizira pomoć neukoj stranci kao osnovno načelo prekršajnog postupka. Nakon objašnjenja pojma „neuka stranka“, razmatra se delokrug primene načela u odnosu na pojedine procesne subjekte, ukazuje na odnos procesnih radnji koje spadaju u obavezu suda da rukovodi prekršajnim postupkom i pomoći neukoj stranci, kao i na relaciju primene načela i osnovnih postulata pravničnog postupka – nepristrasnosti suda i ravnopravnosti stranaka. Autor ukazuje na sadržinu razmatranog načela i njegovu primenu u odnosu na procesne subjekte – okrivljenog, oštećenog kao podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ali i druge učesnike u postupku, koji po mišljenju autora jesu pravno legitimisani za primenu načela u određenim slučajevima. Zaključak autora je da načelo pomoći neukoj stranci u prekršajnom postupku ima za cilj obezbeđenje ravnopravnosti stranaka, ali da njegova primena u praksi ne sme da naruši temeljnu kategoriju pravičnog suđenja – nepristrasnost suda.