PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 239-254

STARE OSOBE: RANJIVA KATEGORIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Jezik rada: Srpski

Dr Dragan Obradović
Sudija, Viši sud u Valjevu
Docent, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu Univerziteta Singidunum
Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
e-mail: dr.gaga.obrad@gmail.com

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 239-254

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-19014

KLJUČNE REČI
stare osobe, žrtve, učesnici u saobraćaju, pešaci, saobraćajni kriminalitet

APSTRAKT
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima sadrži brojne odredbe koje se odnose na zaštitu učesnika u saobraćaju. Posebna pažnja poklanja se poboljšanju bezbednosti najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, gde spadaju i stare osobe. Stare osobe kao učesnici i ranjive kategorije u saobraćaju su problem u Srbiji, ali i širom sveta. Ukazali smo i na određene zvanične podatke o stradanju starih osoba kao učesnika u saobraćaju, posebno kao pešaka u Srbiji i širom sveta. U ovom radu biće reči o najvažnijim odredbama, ali i mogućim rešenjima koja se odnose na poboljšanje bezbednosti starih osoba kao učesnika u saobraćaju – žrtava, ne  samo  kao  pešaka  nego  i  kao  vozača,  odnosno  putnika  u  vozilima.  O  tome  se malo govori i zna sa pravnog aspekta, a znatno više sa saobraćajno-tehničkog aspekta. Posebno ćemo ukazati na problem dokazivanja uzroka saobraćajne nezgode sa aspekta bezbednosti starih osoba kao učesnika u saobraćaju kod krivičnih dela iz grupe protiv bezbednosti javnog saobraćaja.