PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 293-323

IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU U PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Jezik rada: Hrvatski

Dr Damir Juras
Voditelj, Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Splitu
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
e-mail: djuras@mup.hr

Mr Ivana Erceg-Ćurić
Sutkinja, Općinski sud u Splitu
e-mail: Ivana.ErcegCuric@osst.pravosudje.hr

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 293-323

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-18255

KLJUČNE REČI
izvanredni otkaz, poslodavac, prestanak radnog odnosa, povreda radne obveze, radnik, ugovor o radu

APSTRAKT
U radu se navode i opisuju pravila kojima se regulira institut izvanrednog otkaza ugovora o radu u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Uz pojedine zakonske odredbe navode se stajališta pravne teorije i sudske prakse. Uvodno se navode odredbe o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, te ukazuje na propise koji se, uz Zakon o radu, primjenjuju na navedenu materiju. Središnji dio rada opisuje razloge za izvanredno otkazivanje ugovora o radu, rokove i postupak koji se mora poštivati  radi  davanja  takvog  otkaza,  te  pravila  koja  reguliraju  pravnu  zaštitu stranke kojoj se otkazuje ugovor o radu. Posebno se ističe da za davanje izvanrednog otkaza, osim postojanja opravdanog razloga, treba utvrditi i nemogućnost nastavka  radnog  odnosa.  Zaključak  autora  je  da  je  izvanredni  otkaz  ugovora  o radu krajnja mjera kojom se razrješava konflikt ugovornih stranaka, te da je bitno poštivati propisana pravila radi zaštite interesa obiju stranaka ugovora o radu, kao  i  pratiti  i  primjenjivati  sudsku  praksu  o  praktičnim  pitanjima  navedenog pravnog instituta.