PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 324-343

BUDUĆA ŠTETA I MOGUĆNOSTI NJEZINE NAKNADE

Jezik rada: Hrvatski

Berislav Matijević
Diplomirani pravnik, Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu
e-mail: berislavmatijevic@gmail.com

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 324-343

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-19570

KLJUČNE REČI
šteta, buduća šteta, imovinska šteta, neimovinska šteta, naknada buduće štete

APSTRAKT
Rad je posvećen interpretaciji jednog specifičnog oblika štete: buduće štete. Autor polazi od samog pojma štete u smislu građanskog prava, preko razlikovanja pojma imovinske i neimovinske štete u smislu Zakona o obveznim odnosima, pa sve do  ostalih  kriterija  kojima  se  vrši  razvrstavanje  imovinskih  i  neimovinskih  šteta, gdje se posebna pažnja posvećuje kriteriju izvjesnosti nastupanja štete koji polazi od trenutka nastanka štete pa do prestanka štetnih posljedica. Prema navedenom kriteriju, štete se dijele na postojeće, buduće i nepredvidive. Pri tome u radu se posebno ukazuje na dualizam koji postoji u kategoriji budućih šteta, koji ih dijeli na buduće konstantne i na buduće predvidive. Završni dio rada obrađuje materiju naknade budućih šteta, posebno sa stajališta imovinskih šteta, a posebno sa stajališta neimovinskih šteta. Zaključna razmišljanja posvećena su de facto kritici postojećeg stanja koje vlada u materiji naknade budućih konstantnih neimovinskih šteta.