PRAVNI ZAPISI • Godina IX • br. 2 • str. 344-358

NEZAKONITO PREKOGRANIČNO ODVOĐENJE/ZADRŽAVANJE DECE OD STRANE JEDNOG RODITELJA SA ASPEKTA PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Jezik rada: Srpski

Dr Sanda Ćorac
Advokat
e-mail: advokatsandacorac@gmail.com

.

Pravni zapisi, br. 2/2018, str. 344-358

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-17524

KLJUČNE REČI
porodični život, prekogranično odvođenje/zadržavanje dece, sudska praksa

APSTRAKT
U kontekstu povrede prava na poštovanje porodičnog života, u radu se analizira nezakonito  prekogranično  odvođenje/zadržavanje  dece  od  strane  jednog roditelja. Sagledana su dva aspekta ovog fenomena: s jedne strane, zaštita prava na poštovanje porodičnog života roditelja čije je dete oteto od strane bračnog/vanbračnog partnera, a s druge, zaštita ovog prava roditelja koji je od bračnog/vanbračnog partnera oteo dete.