PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 2 • str. 504-531

U IME JAVNOSTI: LEGITIMACIJA ZASTUPNIKA KOLEKTIVNIH INTERESA I ŠIRIH INTERESA JAVNOSTI U UPRAVNIM STVARIMA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Jelena Jerinić
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 2/2020, str. 504-531

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-29648

KLJUČNE REČI
upravni postupak, upravni spor, stranka, javni interes, kolektivni interes, širi interesi javnosti, zainteresovana javnost, organizacije civilnog društva, udruženja, (stranačka) legitimacija.

APSTRAKT
Zakonom o opštem upravnom postupku stvorene su mogućnosti za proširenje stranačke legitimacije u upravnom postupku i upravnom sporu tako da ona uključuje i subjekte koji zastupaju kolektivne ili šire interese javnosti – prvenstveno udruženja i slične organizacije koje takve aktivnosti imaju među svojim ciljevima. Međutim, ne uređujući izričito čitav niz pitanja, Zakon stavlja upravu i Upravni sud pred izazov koji od njih zahteva ekstenzivno tumačenje ne samo odredaba ovog zakona već i drugih propisa koji prepoznaju ovakve subjekte kao pomagače u ostvarivanju javnog interesa. Autorka analizira odredbe zakona o opštem upravnom postupku i upravnim sporovima, kao i drugih propisa i dostupnu upravnu i sudsku praksu u potrazi za tim odgovorima. Cilj njene analize je da odredi osnovne elemente novog instituta i predloži neka od rešenja za unapređenje postojeće prakse. Nedostatak izričitih zakonskih odredaba mogao bi da se nadomesti stvaralačkim pristupom prakse, posebno Upravnog suda, ali ostaje pitanje da li je takav pristup Suda moguće očekivati imajući u vidu dosadašnju sudsku praksu.