PRAVNI ZAPISI • Godina XI • br. 2 • str. 645-662

GLOBALNI KOMPAKT O MIGRACIJAMA: PRAVNA PRIRODA I POTENCIJALNI UTICAJ NA RAZVOJ MEĐUNARODNOG MIGRACIONOG PRAVA

Jezik rada: Srpski

Bogdan Krasić
Programski direktor, Centar za migracije i raseljenost na Balkanu, Save the Children
e-mail: krasicbogdan@gmail.com 

Bojan Stojanović
Pravni savetnik, Beogradski centar za ljudska prava
e-mail: bojantstojanovic@gmail.com

Pravni zapisi, br. 2/2020, str. 645-662

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-26528

KLJUČNE REČI
Globalni kompakt o migracijama, Njujorška deklaracija, migracije, međunarodno migraciono pravo, upravljanje migracijama, meko pravo, izvori međunarodnog prava, ljudska prava

APSTRAKT
Međunarodne migracije, prisilne i dobrovoljne, predstavljaju izraženu pojavu u savremenom društvu koja zaokuplja pažnju javnosti u državama porekla, tranzita i odredišta. Ipak pitanje migracija do danas nije bilo značajnije regulisano na planu međunarodnog prava, a pionirski poduhvat dogodio se usvajanjem Globalnog kompakta o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama. Glavno pitanje koje će nastaviti da zaokuplja pažnju stručne javnosti jeste uticaj Globalnog kompakta na formiranje korpusa međunarodnog migracionog prava. Iako deklarativno neobavezujući dokument, usvajanje Globalnog kompakta pratile su brojne kritike upravo u pogledu njegove eventualne obaveznosti, stvarne ili pretpostavljene. S druge strane, proponenti u njemu vide polaznu osnovu za kreiranje adekvatnih migracionih politika koje bi bile u saglasnosti sa međunarodnim pravom ljudskih prava, održivim razvojem, potrebama tržišta rada i drugim politikama. U ovom radu analizirana je pravna priroda Globalnog kompakta sa aspekta mekog prava kao izvora međunarodnog prava i početni koraci u njegovoj primeni kako bi se utvrdila privrženost država njegovim odredbama i potencijalni uticaj na razvoj međunarodnog migracionog prava.