PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 443-463

PRAVO NA ANONIMNI POROĐAJ NASPRAM PRAVA DETETA NA IDENTITET

Jezik rada: Srpski

Tamara Mladenović, MA
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
e-mail: tmladenovic@jura.kg.ac.rs                                                                                                                                                                                                  .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 443-463

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-34192

KLJUČNE REČI
pravo na anonimni porođaj, prava deteta, pravo na identitet, Evropski sud za ljudska prava

APSTRAKT
Pravo deteta na identitet, međunarodno priznato Konvencijom UN o pravima deteta, jedno je od najvažnijih iz korpusa prava koja su priznata deci. Osim toga, njegova struktura je složena budući da obuhvata više užih prava. Pa ipak, situacije u kojima dolazi do ograničenja prava na identitet nisu zanemarljive. Jedna od njih je i pravo na anonimni porođaj, kao mogućnost priznata od strane zakonodavca u izvesnom broju evropskih država. Suprotstavljeni interesi majke i deteta su neminovna posledica anonimnog porođaja. Cilj rada je poređenje prava deteta na identitet i prava majke na anonimni porođaj kao nepremostive prepreke utvrđivanju biološkog porekla. Posebna pažnja se posvećuje mogućnosti uspostavljanja adekvatne ravnoteže između njihovih interesa poređenjem značaja koji nacionalni pravni sistemi pružaju svakom od njih, uz odgovarajuće argumente. Prikazano je nekoliko različitih modela regulisanja zasnivanja materinstva koji se mogu pronaći u evropskim zakonodavstvima. Analiza, takođe, obuhvata i stavove međunarodnih organa, a naročito Evropskog suda za ljudska prava.