PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 464-484

ETIČKI KODEKSI FARMACEUTSKIH KOMPANIJA KAO AKTI AUTONOMNOG PRAVA I NJIHOVO MESTO NA FULEROVOJ MORALNOJ LESTVICI

Jezik rada: Srpski

Jelena Danilović, MA
Doktorantkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: jelena53c@gmail.com                                                                                                                                                                                                               .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 464-484

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-34266

KLJUČNE REČI
etički kodeks, autonomno pravo, usklađenost poslovanja, moral težnje/aspiracije, moral dužnosti

APSTRAKT
U članku su analizirani etički kodeksi farmaceutskih kompanija kao specifični akti autonomne regulative koji propisuju moralne principe fer i poštenog poslovanja, ali i konkretne pravne dužnosti, sa ciljem da se postave pravnoteorijski osnovi za bolje razumevanje ovog koncepta. Prvi deo članka posvećen je razvoju i osobenostima etičkih kodeksa kao hibridnih pravno-moralnih instituta. U drugom delu autorka analizira pravnu prirodu kodeksa sa stanovišta teorija pravnog pluralizma, identifikujući ih kao institute autonomnog prava. U trećem delu se analizira moralni sadržaj kodeksa, dok se u poslednjem delu ovi specifični pravno-moralni instituti analiziraju u kontekstu Fulerove moralne lestvice. Primenjene su metode konceptualne analize pojma etičkih kodeksa i deskriptivne analize poslovne prakse i dostupne relevantne autonomne regulative. Izlaganje je dopunjeno i komparativnim metodom prikaza uporednopravne empirijske prakse. U zaključku se razmatra mesto etičkih kodeksa, kao specifičnih autonomnih akata, u okvirima Fulerove moralne skale i percipiranog antagonizma morala dužnosti i morala težnje.