PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 488-522

NORMATIVNOST MEĐUNARODNOG PRAVA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Goran Dajović
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: gorand@ius.bg.ac.rs                                                                                                                                                                                        .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 488-522

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-33820

KLJUČNE REČI
međunarodno pravo, normativnost, autoritet, isključujući razlozi, interna tačka gledišta

APSTRAKT
U knjizi „The Nature of International Law”, Miodrag Jovanović nastoji da objasni prirodu međunarodnog prava tako što analizira tipične karakteristike prototipskog pojma prava (institucionalnost, normativnost, prinudnost i podobnost za pravednost), a zatim sagledava savremeno međunarodno pravo kroz prizmu tih karakteristika. U članku se posebna pažnja posvećuje njegovoj analizi normativnosti (međunarodnog) prava. Osnovna intencija ovog članka nije da kritikuje Jovanovićeve teze o normativnosti prava kao takvog, već da ukaže da one nisu najbolji mogući okvir za objašnjenje normativnosti međunarodnog prava. Stoga se izlaže drugačiji konceptualni okvir od onog koji je on ponudio u ključu Razove ideje pravnih normi kao isključujućih razloga za delanje i praktičke racionalnosti. Taj okvir čini dobro poznata Hartova ideja internog stajališta ili interne tačke gledišta. Izložena argumentacija pokazuje da bi, unutar takvog okvira, normativnost međunarodnog prava mogla bolje da se objasni i razume, a u njega se, čini se, dobro uklapaju i pojedine uvrežene intuicije o međunarodnom pravu.