PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 523-549

U ODBRANU NEIZVESNOSTI: DOBRE STRANE NEODREĐENIH PRAVILA MEĐUNARODNOG PRAVA

Jezik rada: Engleski

Tatjana Papić
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: tatjana.papic@pravnifakultet.rs

                                                                                                       .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 523-549

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-34281

KLJUČNE REČI
neizvesnost, neodređena pravila, usaglašenost s međunarodnim pravom, argumentativna praksa, tumačenje, neslaganje, sukob, Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, Rezolucija 2249, samoodbrana

APSTRAKT
U članku se obrađuje pitanje neizvesnosti u međunarodnom pravu, i to neizvesnosti koja proističe iz neodređenih pravila međunarodnog prava. Pokazujući da su ovakva pravila neminovnost, koja proističe iz različitih interesa država ili složenosti pitanja koja regulišu, članak tvrdi da neodređena pravila nisu nikakva patologija niti mana međunarodnog prava, već da ona sa sobom nose određene vrednosti. Uočavanja ovih vrednosti podrazumeva sagledavanje prava mimo pukog korpusa različitih formalnih pravila i uzimanje u obzir njegovih proceduralnih, racionalnih i argumentativnih odlika. Tako, oslanjajući se na radove Valdrona i Hakimi i fokusirajući se na argumentativnu stranu međunarodnog prava, autorka ukazuje na te vrednosti kroz primere neodređenih pravila: opšte obaveze iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (1968) i Rezolucije Saveta bezbednosti 2249, usvojene posle terorističkih napada u Parizu 2015, čiji je tekst školski primer „konstruktivne višeznačnosti“.