PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 550-576

FILOZOFIJA MEĐUNARODNOG OBIČAJNOG PRAVA: DOVOLJNA JE PRAKSA

Jezik rada: Engleski

Miloš Hrnjaz
Vanredni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
e-mail: milos.hrnjaz@fpn.bg.ac.rs

                                                                                                         .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 550-576

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-34452

KLJUČNE REČI
međunarodno pravo, međunarodno običajno pravo, Međunarodni sud pravde, izvori međunarodnog prava, diskurzivna normativna praksa

APSTRAKT
Osnovni cilj ovog rada je da kritički preispita dominantnu „dodavajuću” teoriju o nastanku međunarodnog običajnog prava koristeći koncept diskurzivne normativne prakse i rad Džeralda Posteme. Moj osnovni zaključak je da upotreba ovog koncepta pruža bolje objašnjenje procesa nastanka međunarodnog običajnog prava od „dodavajuće” teorije koja se sastoji od dva elementa – prakse i opinio juris-a. S druge strane, i Postemina teorija ima određene slabosti na koje u ovom radu pokušavam da ukažem i čiji značaj pokušavam da umanjim.