PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 577-593

OBAVEZE ERGA OMNES – JUS COGENS U NASTAJANJU? ANALIZA INSPIRISANA KNJIGOM THE NATURE OF INTERNATIONAL LAW

Jezik rada: Engleski

Ana Zdravković, MA
Doktorantkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
e-mail: ana.zdravkovic@ius.bg.ac.rs                                                                                                                                                                                              .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 577-593

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-34454

KLJUČNE REČI
erga omnes obaveze, jus cogens, peremptorne norme međunarodnog prava, Međunarodni sud pravde, Komisija za međunarodno pravo

APSTRAKT
Rad predstavlja nastavak diskusije o knjizi Miodraga A. Jovanovića „The Nature of International Law”, sa akcentom na koncept erga omnes obaveza. U tekstu je najpre predstavljen pristup obavezama erga omnes prihvaćen od strane autora knjige, a nakon toga je ponuđen nešto drugačiji pogled na ovaj koncept. Erga omnes obaveze u međunarodnom pravu su karakteristične po tome što pripadaju malobrojnim temama o kojima se puno pisalo, a malo razjasnilo. Shodno tome, cilj rada nije da odgovori na svako sporno pitanje u vezi sa ovim konceptom, već da pokuša da ga dodatno rasvetli, pre svega kroz upoređivanje sa sličnim konceptima, a na prvom mestu jus cogens normama. Nakon prikaza i analize različitih relevantnih okolnosti i argumenata, utvrđeno je da se erga omnes obaveze mogu definisati kao jus cogens norme u nastajanju. U kontekstu pitanja ko je ovlašćen da odlučuje o tome da li bi konkretnu normu trebalo uvrstiti u jednu ili drugu kategoriju, u radu je zauzet stav da ta uloga trenutno pripada Međunarodnom sudu pravde, imajući u vidu aktuelne odnose i stanje unutar međunarodne zajednice. Naposletku, u radu je prihvaćena teza da se normativna hijerarhija međunarodnopravnog poretka sastoji od tri nivoa, pri čemu jus cogens norme zauzimaju najviše mesto, dok se ispod njih nalaze erga omnes obaveze, a potom sve ostale dispozitivne norme međunarodnog prava.