PRAVNI ZAPISI • Godina XII • br. 2 • str. 594-617

INSTITUCIONALNI AKTERI KAO MEĐUNARODNI ZAKONODAVCI U OBLASTI BIZNISA I LJUDSKIH PRAVA: RUKOVODEĆA NAČELA UJEDINJENIH NACIJA O BIZNISU I LJUDSKIM PRAVIMA I ŠIRE

Jezik rada: Engleski

Jernej Letnar Černič
Profesor ustavnog prava i prava ljudskih prava, Fakultet za državne i evropske studije, Novi Univerzitet, Ljubljana i Kranj, Slovenija
e-mail: jernej.letnar@gmail.com

                                                                                                            .

.

Pravni zapisi, br. 2/2021, str. 594-617

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-35034

KLJUČNE REČI
filozofija međunarodnog prava, institucionalni akteri, biznis i ljudska prava, ljudska prava, državne obaveze, korporativne obaveze, Rukovodeća načela Ujedinjenih nacija o biznisu i ljudskim pravima

APSTRAKT
Biznis i ljudska prava predstavljaju interdisciplinarnu oblast, koja se zalaže za to da i država i poslovni subjekti budu nosioci obaveza koje se tiču ljudskih prava. Oblast biznisa i ljudskih prava ima za cilj da reguliše i spreči negativne uticaje poslovanja na svim nivoima globalnih lanaca snabdevanja. Pristup međunarodnog prava u ovom pogledu je do sada bio ograničen. Države su tradicionalno bile glavni učesnik u međunarodnoj zajednici. Ipak, ovaj članak ima za cilj da testira argumente koje je Jovanović izneo u svojoj knjizi Priroda međunarodnog prava iz 2019. godine, a to je da su institucionalni nedržavni akteri sposobni da kreiraju pravila međunarodnog prava. Opremljen ovim saznanjima, ovaj članak tvrdi da je Savet UN za ljudska prava usvajanjem Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima ponovio obaveze država i indirektno korporacija u pogledu ljudskih prava u međunarodnom pravu kako bi zaštitio dostojanstvo nosilaca prava u lokalnom i globalnom okruženju.