PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 361-387

TRI MODELA ZA UREĐENJE USTAVNIH POREDAKA

Jezik rada: Engleski

Martin Belov
Profesor, Pravni fakultet, Sofija Univerzitet St. Kliment Ohridski, Sofija
email: mbelov@uni-sofia.bg

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 361-387

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0–40290

KLJUČNE REČI
kriza teritorijalnosti, hijerarhija, suverenitet, tranzicija, konstitucionalizam mimo državnosti, nadnacionalni konstitucionalizam, globalni konstitucionalizam, konstitucionalizacija međunarodnog prava, internacionalizacija ustavnog prava, regionalizam

APSTRAKT
Ovaj rad istražuje ustavne tranzicije sa stanovišta tri ponuđena modela. To su vestfalski konstitucionalizam, postvestfalski konstitucionalizam i neovestfalski konstitucionalizam. Analiza se fokusira na krizu dve glavne paradigme vestfalske moderne – teritorijalnoj moći i hijerarhiji koja se projektuje u ustavnoj supremaciji i političkom suverenitetu. Rad istražuje kako globalizam i neoregionalizam problematizuju ova dva glavna oblika vestfalske ustavne geometrije. Diskusija se vodi o metamorfozama stubova konstitucionalizma u kontekstu globalizacije kao holističkog i univerzalnog projekta koji se odvija poslednjih decenija, kao i aktuelnih trendova redefinisanja globalizacije u odnosu na globalni regionalizam i postteritorijalno tehnokratsko upravljanje.