PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 388-420

JASNOĆA REFERENDUMA: INSTRUMENT UPRAVLJANJA (DIS)KONTINUITETIMA I PERCEPCIJOM PROMJENE

Jezik rada: Engleski

Matija Miloš
Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Rijeci, Rijeka
e-mail: mmilos@pravri.hr                                                                         

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 388-420

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-40714

KLJUČNE REČI
izravna demokracija, referendum, jasnoća, ustavno pravo, ustavna teorija

APSTRAKT
Jasnoća se obično smatra preduvjetom valjanog referenduma. Ona traži da referendumsko pitanje  bude jasno te da jasna demokratska većina bude za ili protiv određenog ishoda. U ovom radu tvrdim kako jasnoća nije samo nešto što omogućava  pojedinačne referendume već jedan način na koji se njihov kontekst može politizirati. U činu odvajanja onoga što je jasno od onoga što ostaje opskurnim, jasnoća nameće dva zahtjeva, homogenost i predvidljivost. Ovi pak pretpostavljaju tumačenje prihvatljivih političkih (dis)kontinuiteta izvan granica samog referenduma, kao i određeno tumačenje percepcije promjene. Ovo tumačenje jasnoće pokazuje kako referendum ne upravlja samo promjenom na koju je neposredno usmjeren već da pretpostavljeni glas „naroda” možemo istovremeno smatrati instrumentom jasnoće kojom se zamišlja i normativno uređuje okruženje referenduma.