PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 421-445

MANJE JE VIŠE? O BROJU SUDIJA I SUDIJSKOJ EFIKASNOSTI

Jezik rada: Engleski

Bojan Spaić
Vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: bojan.spaic@ius.bg.ac.rs

Mila Đorđević
Asistentkinja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
e-mail: mila@ius.bg.ac.rs

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 421-445

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0–41043

KLJUČNE REČI
sudstvo, sudski sistem, sudijska efikasnost, organizacija pravosuđa, broj sudija

APSTRAKT
U ovom radu bavimo se odnosom između relativnog broja sudija u okviru jedne jurisdikcije i efikasnosti pravosuđa. Da bismo utvrdili kako broj sudija utiče na efikasnost, upoređujemo podatke o pravosuđu iz šest zemalja: Srbije, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Austrije i Norveške. Analiza je zasnovana na podacima prikupljenim u 2018. godini od strane CEPEJ-a i Indeksa vladavine prava World Justice Report-a za 2018. godinu. Zaključujemo da se efikasnost pravosuđa ne povećava sa povećanjem broja sudija u jednoj jurisdikciji.