PRAVNI ZAPISI • Godina XIII • br. 2 • str. 446-474

PODELA IZMEĐU IDEALIZMA I PRAKTIČNOSTI U PRIZNAVANJU OSNOVNIH PRAVA ŽIVOTINJA

Jezik rada: Engleski

Mari-Ann Susi
Doktorantkinja, Univerzitet u Talinu, Talin
e-mail: nahkhiir@tlu.ee

                                                                                                          .

.

Pravni zapisi, br. 2/2022, str. 446-474

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0–40655

KLJUČNE REČI
prava životinja, pristup zasnovan na sposobnostima, ranjivost i jednakost, osnovna norma, progresivni razvojni pristup, psihička patnja životinja, osnovna prava, problem podele između jeste i treba

APSTRAKT
Savremeni teorijski diskurs posmatra životinje kao ranjivu grupu, a prepoznaje i njihovu sposobnost za duševnu patnju. Pitanje zašto ovo priznanje nije pretočeno u globalnu i univerzalno prihvaćenu saglasnost o priznavаnju osnovnih prava određenoj grupi životinja relevantno je za zaštitu prava životinja, ali istovremeno ilustruje podelu između idealističke i normativne dimenzije prava. Čini se da su ljudi hiljadama godina znali da su barem neke životinje sposobne da pate i da predstavljaju ranjivu grupu. Promene u zaštiti prava životinja dovele su do nekih promena u zakonodavstvu, ali one nisu fundamentalne i ne tiču se težnje ka univerzalnom prihvatanju da životinje imaju osnovna prava. To znači da moraju da postoje neki drugi – odlučujući – faktori koji su potrebni da se od faze prepoznavanja ranjivosti pređe u fazu normativnog razvoja.