PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 119-138

O KVALITETU NOVIJIH GRAĐANSKOPRAVNIH PROPISA U SRBIJI

Jezik rada: Srpski

Dr Miloš Živković
Asistent,  Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 97-118

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001119Q

KLJUČNE REČI
Sistemska usaglašenost, građansko pravo, građanskopravni propisi.

APSTRAKT
U radu se analizira sistemska usaglašenost pojedinih odredaba novijih građanskopravnih propisa u Srbiji sa načelima građanskog prava, pogotovo u onim delovima građanskog prava koji nisu uređeni jedinstvenom kodifikacijom, konkretno u stvarnom pravu. Cilj analize jeste utvrđivanje sistemske usklađenosti različitih propisa kojima je uređena jedna grana građanskog prava, primenom prevashodno egzegetičkog metoda. Izvršena analiza nekoliko odredaba pokazuje znatan stepen njihove neusaglašenosti sa nekim od temeljnih načela u građanskom, najvećma stvarnom pravu, uz zaključak da takvo stanje propisa nužno vodi i problemima u praktičnoj primeni prava. Kao trajno rešenje predviđa se kodifikacija stvarnog pra- va u jedinstvenom propisu, a u međuvremenu formiranje tela koje bi imalo zadatak da u zakonodavnom postupku utvrđuje postojanje sistemske usaglašenosti zakonskih nacrta s celinom sistema građanskog prava.