PRAVNI ZAPISI • Godina I • br. 1 • str. 171-182

REFORMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Aleksandra Čavoški
Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2010, str. 171-182

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1001171X

KLJUČNE REČI
Ugovor iz Lisabona, klimatske promene, demokratska inicijativa, civilna zaštita, energetika, klauzula solidarnosti, Povelja o ljudskim pravima, komesar za klimatske promene, nacionalni parlamenti.

APSTRAKT
U ovom radu autor je analizirao izmene u materiji životne sredine EU propisane nedavno usvojenim Ugovorom iz Lisabona. U tom cilju predstavljene su nove nadležnosti organa EU u ovoj oblasti, kao i procesne izmene koje se tiču načina donošenja odluka i prava predlaganja. Važno mesto zauzimaju i različiti mehanizmi saradnje, kao odgovor na novonastale promene u ovoj oblasti i nove oblasti delovanja koje su u vezi sa životnom sredinom, a to su energetika i civilna zaštita. Autor je takođe uporedio ove novine sa ranijim rešenjima, kao i sa odredbama Evropskog ustava koji je kasnije pretočen u Ugovor iz Lisabona. Odredbe Ugovora iz Lisabona garantuju bolju zaštitu u oblasti životne sredine i pružaju osnov za veću nadležnost Unije u ovoj materiji.