PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 1 • str. 114-134

NOVA PRAVA PUTNIKA U KOMUNITARNOM ŽELEZNIČKOM PRAVU

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Damnjanović Katarina
Vanredna profesorka,  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2011, str. 114-134

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101114D

KLJUČNE REČI
zajednička saobraćajna politika; železnički prevoz; prava putnika u železničkom saobraćaju; železnička preduzeća; lica koja upravljaju železničkim stanicama; osobe sa invaliditetom i ograničenom mogućnošću kretanja; ugovor o prevozu železnicom; direktna putna karta

APSTRAKT
Cilj ovog rada je predstavljane rešenja koja su prihvaćena u okviru Zajedničke saobraćajne politike EU u oblasti železničkog prevoza, a preciznije onih koja se na osnovu Uredbe br. 1371/2007 uniformno primenjuju, od kraja 2009. godine, na prava i obaveze putnika u železničkom prevozu. Cilj usvajanja ovog propisa bilo je regulisanje pet osnovnih pitanja: informacije koje moraju dostavljati železnička preduzeća, zaključenje ugovora o prevozu, izdavanje karata i primena informacionog sistema za pružanje informacija i izdavanje rezervacije za železnički prevoz; odgovornost železničkih preduzeća i njihove obaveze u oblasti osiguranja putnika i njihovog prtljaga; obaveze železničkih preduzeća prema putnicima u slučaju zakašnjenja; definisanje i kontrola normi kvaliteta usluge, upravljanja rizicima za ličnu sigurnost putnika kao i obradu njihovih žalbi; opšta pravila o izvršenju; ali, pre svega, prava osoba sa invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću koja putuju vozovima i pružanje pomoći ovakvim osobama. Nova pravila morala su istovremeno biti usvojena u skladu sa postojećim sistemom međunarodnog prava, i to Jednoobraznim pravilima o ugovoru o međunarodnom prevozu putnika i prtljaga (CIV) COTIF konvencije koja je poslednji put revidirana 1999. godine. Ovaj propis je od izuzetnog značaja jer Srbija mora biti spremna da primeni sve predviđene standarde ukoliko želi da ostvari svoj cilj – pristupanje EU.