PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 1 • str. 179-185

PRIVATIZACIJA SPORTSKIH UDRUŽENJA NA „SRPSKI NAČIN“

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Zoran Ivošević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2011, str. 179-185

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101179I

KLJUČNE REČI
sportska udruženja; sportski objekti; sportsko zemljište; privatizacija sportskog zemljišta konverzijom; privatizaciona statusna promena sportskog udruženja

APSTRAKT
Rad se bavi odredbama Zakona o sportu o privatizaciji sportskih udruženja, s namerom da ukaže na kontroverze koje utiču na njihov kvalitet i njihovu održivost.