PRAVNI ZAPISI • Godina II • br. 1 • str. 80-113

POJAM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE IZ NACRTA ČLANOVA O ODGOVORNOSTI DRŽAVA KOMISIJE UN ZA MEĐUNARODNO PRAVO

Jezik rada: Srpski

Dr Tatjana Papić
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

.

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2011, str. 80-113

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap1101080X

KLJUČNE REČI
definicija međunarodne organizacije; elementi definicije međunarodne organizacije; Komisija za međunarodno pravo; Nacrt članova o odgovornosti međunarodnih organizacija; međunarodnopravni subjektivitet; delegirani subjektivitet; inherentni subjektivitet; implicirani subjektivitet; članstvo u međunarodnim organizacijama

APSTRAKT
Članak analizira definiciju međunarodnih organizacija koju je Komisija za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija (ILC) uobličila za potrebe ustanovljavanja pravila o odgovornosti međunarodnih organizacija, kako bi utvrdio da li je ona u saglasnosti s praksom i doktrinom međunarodnog prava. Pored toga, članak ispituje da li je ova definicija odgovarajuća za potrebe primene pravila o odgovornosti međunarodnih organizacijama.