PRAVNI ZAPISI • Godina III • br. 1 • str. 108-125

SISTEMATIKA GRAĐANSKOG PRAVA PROFESORA VODINELIĆA

Jezik rada: Srpski

Vukadinović Slobodan
Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Email: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2012, str. 108-125

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap1201108V

KLJUČNE REČI
građansko pravo; sistematika građanskog prava; uvod u građansko pravo; opšti deo građanskog prava; civilistika

APSTRAKT
Rad analizira dosadašnji naučni doprinos prof. dr dr h.c. Vladimira V. Vodinelića i ukazuje na novine koje svojim delima, a posebno najnovijim udžbenikom – Građansko pravo: uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava (2012), uvodi u domaću građanskopravnu teoriju. U fokusu rada je analiza sistematike građanskog prava koju je sačinio i primenio, sa posebnom pažnjom, na razlikovanju uvoda u građansko pravo i opšteg dela građanskog prava. Nakon poređenja sa koncepcijom, sadržinom i sistematikom primenjenim u drugim novijim udžbenicima građanskog prava, zaključuje se da je ovaj udžbenik najobuhvatniji, najpotpuniji, najobimniji i čini se najbogatiji primerima, a da se od drugih, između ostalog, razlikuje i po tome što sadrži dva udžbenika u jednom, studentu omogućava uočavanje primene građansko-pravnih normi na svakodnevne situacije i objašnjava funkcije instituta i praktični pravni značaj podela. Pored razmatranja geneze nastanka ovog dela profesora Vodinelića, kroz identifikovanje tri centralna koraka koji se uočavaju nakon analize njegovog dosadašnjeg pravnog opusa, posebna pažnja je posvećena i analizi didaktičkog doprinosa ovog istaknutog civiliste i metodama kojima približava materiju građanskog prava studentima.