PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 1 • str. 145-168

‘NEVINOST BEZ ZAŠTITE’ JEDNO VIĐENJE ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Simić Jelena
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: jelena.simic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2013, str. 145-168

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap4-4077

KLJUČNE REČI
Prava pacijenata; dužnosti pacijenata; savetnik za zaštitu prava pacijenata; Savet za zdravlje

APSTRAKT
Sve do pre nekoliko decenija kada je počeo da se afirmiše princip autonomije ličnosti pacijenta kao prima facie moralni princip, pravo lekara da odluči o značaju medicinskog tretmana predstavljalo je neprikosnoveno načelo medicinske etike. U većini civilizovanih zemalja princip autonomije ličnosti pacijenta postao je dominantni princip, koji u velikoj meri opredeljuje odnos lekar – pacijent. Međutim, treba imati na umu i činjenicu da je odnos između lekara i pacijenta asimetričan jer u njemu dominira uloga lekara. Ove okolnosti ukazuju na potrebu da se obavezama koje ima lekar prema pacijentu posveti naročita pažnja. Iz pojedinih lekarevih obaveza i dužnosti posredno se mogu izvesti odgovarajuća pacijentova prava. Međutim, pacijenti nisu u stanju da u propisanim dužnostima lekara prepoznaju sva vlastita prava pa se zato i pristupilo temeljnom izučavanju prava pacijenata i njihovom izričitom sistematizovanju i kodifikovanju. Republika Srbija se ovog proleća priključila državama koje su prava pacijenata uredile posebnim zakonom. Predmet ovog rada je kritički prikaz Zakona o pravima pacijenata RS koji je usvojen 22. maja 2013. godine. Autor ukazuje da Zakon nije doneo željena rešenja kada je u pitanju zaštita pacijentovih prava, te da je lista od devetnaest prava, garantovanih pacijentima ovim zakonom, u stvari ‘katalog želja’ koji će zbog loših mehanizama zaštite teško naći svoju primenu u praksi.