PRAVNI ZAPISI • Godina IV • br. 1 • str. 87-125

OPOZIV (POVLAČENJE) MEDIJSKE INFORMACIJE SAMO MORALNA I ETIČKA ILI I PRAVNA OBAVEZA?

Jezik rada: Srpski

Prof. dr dr h.c. Vladimir V. Vodinelić
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
email: vladimir.vodinelic@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2013, str. 87-125

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap4-3998

KLJUČNE REČI
pravo na opoziv; opoziv kao etička kategorija; opoziv kao pravna kategorija; opravdanost postojanja prava na opoziv; Nacrt Srpskog Zakona o medijima 2013

APSTRAKT
Mada pravo na opoziv neistinite ili nepotpune povređujuće tvrdnje postoji u Srbiji decenijama, a još i duže u bivšoj Jugoslaviji, godine 2013. je, povodom izrade Nacrta novog zakona o javnom informisanju i medijima, koji ga po prvi put celovito uređuje kada je reč o informacijama medija, ujedno po prvi put kod nas pravo na opoziv osporeno kao pravna ustanova. Tvrdi se da pošto je obaveza opozivanja informacije uređena novinarskom etikom (etičkim kodeksima), onda pravu na opoziv nije mesto u zakonu o medijima i mora biti prepušteno samoregulaciji medija. Međutim, ni moralna ni etička priroda dužnosti opozivanja neistinite i nepotpune informacije koja povređuje tuđe pravo ili pravnozaštićeni interes, ni bilo šta drugo, nisu prepreka pravnom regulisanju. Autor pokazuje da pravo na opoziv povređujućih medijskih informacija ne samo da može, i da sme, nego i da treba da bude uređeno baš zakonom o medijima.