Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Godina V, Broj 1/2014, Strane 1-344

UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izdanje)

SADRŽAJ

ČLANCI

Vladimir V. Vodinelić, Čemu posesorni postupak? O razlogu posesorne zaštite državine – Deo 2. Razlog sudske posesorne zaštite državine

Igor Vila, Ustavnosudska zaštita ekonomskih i socijalnih prava u vreme ekonomske krize

Dušan Vranjanac, Zakon o ljudskim pravima (The Human Rights Law) i njegov uticaj na ustavni sistem Velike Britanije

Bogoljub Milosavljević, Prilog teorijskopravnom određenju pojma bezbednosti

Jelena Simić i Jelena Jerinić, Pravo na porođaj kod kuće – izbor, a ne slučajnost – i neke pravne posledice

Miloš Radovanović, Ograničenje minimalne cene nepokretnosti u izvršnom postupku po pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske

Ines Lasić, Farmaceutski patenti: opšte karakteristike i aktuelna pitanja u međunarodnopravnom kontekstu

Tatjana Živković, O usaglašavanju nacionalnih propisa u oblasti životne sredine s pravom Evropske unije

PRAVNE AKTUELNOSTI

Momčilo Grubač, Otvaranje istrage prema novom Zakoniku o krivičnom postupku Srbije

Saša Gajin, Čemu ljudska prava, iz perspektive važećeg i budućeg ustavnopravnog sistema Srbije

Mario Reljanović i Ana Knežević Bojović, Judicial reform in Serbia and negotiating Chapter 23 – a critical outlook

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Sud u suočavanju s konkordancijom slobode informisanja i prava ličnosti (Komentar presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2673/13 od 26.06.2013. godine)

STUDENTSKI RADOVI

Jovan Radulović, Sinteza procesnih stilova adversijalnog i mešovitog sistema krivičnog procesnog prava na primeru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju – Deo 1.

Aleksandar Matković, Samoorganizovanje građana kao odgovor na porast stope uličnog kriminaliteta

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2013, priredila Ljiljana Prljinčević