PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 1 • str. 120-161

PRAVO NA POROĐAJ KOD KUĆE – IZBOR, A NE SLUČAJNOST – I NEKE PRAVNE POSLEDICE

Jezik rada: Srpski

Doc. dr Simić Jelena
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

Doc. dr Jerinić Jelena
Docentkinja, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

.

Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 120-161

Originalni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-6103

KLJUČNE REČI
porođaj van zdravstvene ustanove; pravo na izbor; babica; diskriminacija; pravo na poštovanje privatnog života; Evropski sud za ljudska prava; registracija rođenja; matične službe; matična knjiga rođenih

APSTRAKT
Dok su se nekada žene isključivo porađale kod kuće, danas se najveći broj žena porađa u porodilištima. Mesto gde će se žena poroditi, odnosno beba roditi, privatna je stvar, intimna odluka žene o kojoj ona odlučuje na osnovu svojih potreba, informisanosti ili želje, a ponekad i usled spleta okolnosti koje ona čak i ne bira. Za porođaj žene često je potrebna pomoć stručnog medicinskog radnika ali nisu nužno neophodni bolnički uslovi smeštaja. Autorke postavljaju pitanje kada je to odnos prema porođaju doživeo metamorfozu te od normalnog procesa prerastao u kontrolisanu bolničku proceduru, a mesto porođaja promenjeno, pa je umesto kuće to postala bolnica? Ima li žena pravo izbora mesta porođaja, postoji li diskriminacija prilikom registracije rođenja i jesu li bebe rođene kod kuće i njihovi roditelji u Srbiji diskriminisani, samo su neka od pitanja na koja će ovaj rad pokušati da odgovori. Rad ima dve celine. U prvom delu bavi se stavovima Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju pravo žene na izbor mesta porođaja, kao i pravnim okvirom koji uređuje položaj babice kao zdravstvene radnice koja asistira pri porođaju žene u kućnim uslovima. U drugom delu, analizira se pravni okvir i ostvarivanje prava na registraciju rođenja van zdravstvene ustanove, sa posebnim osvrtom na postupanje matičnih službi u ovim slučajevima.