PRAVNI ZAPISI • Godina V • br. 1 • str. 66-80

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA U VREME EKONOMSKE KRIZE

Jezik rada: Srpski

Vila Igor
Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: igor.vila@pravnifakultet.rs

.

.

Pravni zapisi, br. 1/2014, str. 66-80

Pregledni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-6070

KLJUČNE REČI
ekonomska i socijalna prava; ljudsko dostojanstvo; ustavnosudska zaštita; ekonomska kriza; načelo srazmernosti; načelo jednakosti

APSTRAKT
Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj ustavnosudske zaštite ekonomskih i socijalnih prava u vreme ekonomske krize. Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava, između ostalog, zavisi od ekonomskih i finansijskih resursa jedne države. U vreme ekonomske krize preduzimaju se različite mere kako bi se ublažili negativni efekti ekonomske krize na stanje privrede u jednoj zemlji. Pored neposrednih ekonomskih efekata na privredno okruženje, te mere mogu uticati i na obim uživanja ekonomskih i socijalnih prava. Taj uticaj je najčešće negativan, u smeru smanjivanja obima i sadržine zajemčenih prava. Postavlja se pitanje na koji način je neophodno građanima obezbediti ustavnosudsku zaštitu ovih prava, kao i na koji način bi sudovi trebalo da procenjuju eventualna ograničenja i zadiranja u njihovu suštinu od strane države. Prvo se izlaže shvatanje o ljudskim pravima uopšte, a potom značaj ekonomskih i socijalnih prava. Dalje se izlaže shvatanje suštine ovih prava od strane sudova Indije i Južne Afrike. Na kraju, analizira se po jedna odluka Ustavnog suda Portugalije i Ustavnog suda Srbije, koje se odnose na zaštitu ovih prava u vreme ekonomske krize. Zaključak je da sudovi treba da vode računa o sadržini ekonomskih i socijalnih prava, kao i o dostignutom nivou tih prava, prilikom ocene mera koje država preduzima protiv ekonomske krize. Koristeći se načelima srazmernosti i jednakosti može se obezbediti efikasna zaštita ovih prava.