PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 1 • str. 5-25

MULTIPROFESIONALNI HOLDING – NOVI OBLIK POVEZIVANJA SLOBODNIH PROFESIJA U FRANCUSKOM PRAVU

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Dragana Knežić Popović
Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: dragana.knezicpopovic@pravnifakultet.rs

.

Pravni zapisi, br. 1/2015, str. 5-25

Pregledni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-8202

KLJUČNE REČI
Holding, multiprofesionalnost po osnovu kapitala, slobodne profesije, profesionalne usluge, povezivanje

APSTRAKT
Istraživanje  instituta  multiprofesionalnog  holdinga  namenjenog  slobodnim profesijama imalo je tri cilja: 1. ukazati na sve veći značaj multidisciplinarnih usluga i na traženje delotvornog instrumenta za njihovo ostvarivanje; 2. pokazati jedan primer usklađivanja sa pravom EU koji svedoči o tome kako se u okviru nacionalnog pravnog poretka traži najpogodnije sredstvo implementacije i 3. s obzirom na kod nas nedavno nastalu tenziju između dve slobodne profesije u pravu, advokata i javnih beležnika, pomoći da se shvati da je multiprofesionalnost kultura koja se gradi. Za primer je poslužila ideja francuskog zakonodavca, za kojom se tragalo gotovo pola veka, da se približavanje različitih profesija ostvari povezivanjem po osnovu kapitala, zajedničkim investiranjem da bi se zajedno radilo. Cilj je bio stvaranje mreža društava različitih profesija, za sada samo u domenima prava, računovodstva i industrijske svojine, čije vezivno tkivo je kapital, a time i uvećanje njihove globalne konkurentske sposobnosti na domaćem i stranom tržištu usluga. Istraživanje je pokazalo da institut multiprofesionalnog holdinga slobodnih profesija ima značajne potencijale kao instrument modernizacije slobodnih profesija i sredstvo investiranja, ali i elemente koji se pokazuju kao izvesna ograničenja i kočnice za širu primenu u praksi. Na kraju, prodor multiprofesionalnosti ide sporo jer je to nova kultura za koju se treba boriti, ponajpre menjajući način razmišljanja.