PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 1 • str. 52-84

MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

Jezik rada: Srpski

Prof. dr Bogoljub Milosavljević
Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
e-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

.

Pravni zapisi, br. 1/2015, str. 52-84

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-8323

KLJUČNE REČI
smanjenje rizika od katastrofa, prevenciјa, spremnost, rano upozorenje, civilna zaštita, međunarodna humanitarna pomoć, UN, EU, globalna, regionalna i bilateralna saradnja, konvenciјe, ugovori, vanredne situaciјe.

APSTRAKT
Prirodne i ljudskim aktivnostima izazvane katastrofe oduvek su predstavljale јednu od naјvećih pretnji ljudskoј bezbednosti, kvalitetu života, materiјalnim dobrima, životnoј sredini, društvu i ekonomiјi. Uzroci katastrofa mogu da imaјu prekogranično poreklo, a njihove posledice mogu da istovremeno pogađaјu više zemalja, čitave regione, pa i svet. Za efikasan odgovor na rizike od katastrofa stoga јe, pored lokalnog i nacionalnog delovanja, veoma važna međunarodna saradnja, a kada se katastrofe dogode, često se pogođene zemlje ne mogu izboriti sa njihovim posledicama bez međunarodne pomoći. Na tim saznanjima i potrebama јe tokom  proteklih  četvrt  veka  u  sistemu  UN  i  regionalnim  organizaciјama,  kao  i  na bilateralnom planu, razviјena intenzivna saradnja. Ona јe do sada rezultirala zaključivanjem јednog broјa značaјnih konvenciјa i daleko većim broјem bilateralnih ugovora, a naročito broјnim rezoluciјama, smernicama, vodičima i drugim instrumentima „mekog prava“. U ovom radu, autor analizira osnovne rezultate međunarodne saradnje sa ciljem identifikovanja međunarodnih obaveza Republike Srbiјe u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Na osnovu toga, daјu se određene preporuke od značaјa za unapređenje saradnje Republike Srbiјe u ovoј oblasti i dogradnju unutrašnjeg pravnog i institucionalnog okvira.