PRAVNI ZAPISI • Godina VI • br. 1 • str. 85-109

JAVNOBELEŽNIČKA ISPRAVA O ZASNIVANJU HIPOTEKE KAO VRSTA IZVRŠNE ISPRAVE

Jezik rada: Srpski

Mr Vladimir Crnjanski
Pravni konsultant, Advokatska kancelarija Gašić u Beogradu
e–mail: dg51@sbb.rs

.

Pravni zapisi, br. 1/2015, str. 85-109

Izvorni naučni članak

DOI: 10.5937/pravzap0-7981

KLJUČNE REČI
ugovor o hipoteci, založna izjava o hipoteci, javnobeležničkih zapis o zasnivanju hipoteke, Evropska izvršna isprava.

APSTRAKT
Pravni poredak u krajnjem slučaju može i prinudno da se ostvari ukoliko adresati ne ispune zahteve koje on postavlja. Za prinudno ostvarenje nužno je ustrojiti ovlašćene organe i propisati postupak utvrđivanja protivpravnog ponašanja i, s tim u vezi, vrstu pravne zaštite protiv onih subjekata prava koji se tako ponašnju. Postupak zaštite pravnog poretka uređen je na različite načine u zavisnosti od prirode pravnih odnosa, pravne pozicije učesnika u pravnim odnosima, dominantne strukture pravnih odnosa, stepena zastupljenosti javnog interesa i sl. Kada je reč o građanskopravnim odnosima – mogućnost uticaja na protivpravno stanje prinudnim putem uslovljena je prethodnom potrebom da se utvrdi postojanje subjekta prava (poverioca) koji je ovlašćen da od drugog subjekta (dužnika) zahteva ispunjenje punovažnog potraživanja. Osnovni nosilac izvršne pravnozaštitne funkcije jeste sud kao organ državne vlasti koji je ovlašćen primenjivati prinudu radi ispunjenja punovažnog potraživanja subjekata prava. Izvršne isprave, po pravilu, predstavljaju pravni osnov za određivanje i sprovođenje postupka izvršenja. Zbog toga forma i sadržina izvršnih isprava pravnosistemski mora na jasan način biti propisana kako bi  se  otklonile  međusobne  nejasnoće  i  dileme.  Trenutno, u  okviru  našeg  pravnog poretka, postoji sistemska protivrečnost između forme ugovora o hipoteci i založne izjave, koja je propisana Zakonom o hipoteci, i forme javnobeležničke isprave o za- snivanju hipoteke kao vrste izvršne isprave koja je propisana važećim Zakonom o javnom beležništvu (u daljem tekstu: ZJB). S tim u vezi, ovim radom je ukazano na najvažnije pravne posledice koje mogu nastupiti usled pomenute sistemske neuskla- đenosti, posebno u vezi sa pravnom prirodom i značajem Evropske izvršne isprave. Sadržina rada proširena je i prikazom osnovnih načela u sudskom postupku izvršenja i obezbeđenja.